Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Θέματα

Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δέχεται περιλήψεις εργασιών στα ακόλουθα, αλλά μη περιοριστικά, θέματα:

 • Βιβλιογραφικά πρότυπα και πρακτική εφαρμογή τους
 • Μοντέλα χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης βιβλιοθηκών
 • Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (άστεγοι, άνεργοι, κλπ.)
 • Συνεργατικά σχήματα βιβλιοθηκών
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών
 • Διαχείριση ερευνητικών δεδομένων
 • Παραγωγή και διάθεση ψηφιακού υλικού
 • Ηλεκτρονική εκδοτική
 • Πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών (π.χ. ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών)
 • Ανοικτά Δεδομένα
 • Σημασιολογικός ιστός
 • Ψηφιακές συλλογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • Ιδρυματικά και Θεματικά αποθετήρια
 • Βιβλιοθήκες και φορητές συσκευές
 • Διαχείριση κοινωνικών δικτύων
 • και πνευματικά δικαιώματα

Κατηγορίες εργασιών

Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εργασίες σε δύο κύριες κατηγορίες:

(α) εργασίες στις κύριες συνεδρίες

(β) αναρτημένες εργασίες (Posters).

Η Οργανωτική Επιτροπή δέχεται επίσης προτάσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδριών (tutorials) που στόχο θα έχουν να παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, αναλύσεις βιβλιοθηκονομικών προτύπων και εργαλείων, λογισμικά σχετικά με τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες τους, αποτελέσματα έργων, κ.α. που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (από εισαγωγικές έως σύνθετες) που χρειάζεται να κατέχει η βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Ημερομηνίες
 • 31 Μαΐου 2013: Υποβολή περιλήψεων
 • 28 Ιουνίου 2013: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαδικασίας κρίσης
 • 02 Οκτωβρίου 2013: Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών
 • 24-25 Οκτωβρίου 2013: Ημέρες συνεδρίου

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Όλες οι εργασίες υποβάλλονται μέσα από το δικτυακό τόπο του συνεδρίου. Οι υποβολές των περιλήψεων θα γίνονται σε μορφή Microsoft Word με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 1. Ένας εύληπτος και περιγραφικός τίτλος
 2. Κείμενο τουλάχιστον 200 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά
 3. Πέντε (5) λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά
 4. Ονοματεπώνυμο συγγραφέων, επωνυμία ιδρυμάτων/εταιριών και διευθύνσεις επικοινωνίας με απαραίτητη την αναγραφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι εργασίες θα εξεταστούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή τους. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να κατατεθούν σε πλήρη μορφή στην ημερομηνία που προσδιορίζεται και να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα:
 1. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία (1-4)
 2. Κείμενο εργασίας κατ' ελάχιστον 3000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά όχι των περιλήψεων.
Η κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι ελληνικά και σε αυτή γίνεται αποδεκτό και προς δημοσίευση το περιεχόμενο των εγκεκριμένων εργασιών.

Οι υποβολές γι αυτό το συνέδριο έκλεισαν στις 2013-10-20.Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης